جلال تاج اصفهان، حسن کسایی,جلیل شهناز,

 

نام اثر: شکسته ماهور

آواز: جلال تاج اضفهانی

نی: حسن کسائی

تار:  جلیل شنهاز

سبک: سنتی / شکسته ماهور

توضیح کوتاه: در ابتدای اثر، اساتید ذکر شده خود را به زیبایی معرفی خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,