دهلچی

 

 

مرحمتی که به دهلچی داشتید گویا اینبار در بخش موسیقیِ جشنواره وب ایران، شمرده می‌شود.

تقبلِ زحمتِ مسیر کنید، قدم رنجه کنید تا اینجا، رأیی بدهید، تا چه پیش آید.

دلخوشیم به عاقبت فال

سپاسگزار

 

 

 

من دهلچی هستم!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tags: , , ,